Tumregler vid tryckmätning.

Denna sida är lämplig att skriva ut för att ha tillhands, när det "bär till"

För att undvika felaktig diagnos måste alltid hänsyn tas till omgivningstemperaturen när trycken tolkas i en AC. Köldmedietrycket varierar inom vida gränser med omgivande temperatur. Nedanstående tryck är vad som ungefärligen kan förväntas i ett fungerande R134a-system.

Vilotryck.

När systemet varit avstängt ett tag så jämnar trycken ut sig och blir lika på både hög och lågtryckssidan. Följande vilotryck kan förväntas. En väl varmkörd motor kan dock förskjuta trycket uppåt, eftersom inte bara omgivningen utanför bilen påverkar. Omgivningstemperaturen i själva motorrummet kan vara avsevärt högre.

Omgivningstemp. Cº Vilotryck bar (ca)
-10 1
1 2
9 3
16 4
22 5
27 6
31 7

Arbetstryck.

  • Normal arbetstemp på motorn.
  • Stängd huv.
  • AC ställd på högsta möjliga kyla och högsta möjliga genomblås.
  • Motorvarv 1500 rpm.
Omgivningstemp Cº Högtryck bar Lågtryck bar
15 7 - 10 1,5-2,5
20 12 - 14,5 1 - 2
25 14,5- 17,5 1 - 2
30 17,5- 20,5 1 - 2
35 20,5- 23,5 1 - 2
40 23,5- 26,5 1,5-2-5


Ersätts R134a med en HC-blandning, eftersträvas ett blandningsförhållande som ger en någorlunda hygglig överensstämmelse med trycken i originalköldmediet. Absolut överensstämmelse är knappast möjligt att uppnå. Inte minst p.g.a. att absolut överensstämmelse inte ens finns ens mellan olika bilar fyllda med R134a.

Kylteckniker som klarar att fylla bara med hjälp av tryckmätning och "siktglas" är ett utrotningshotat släkte. Utvecklingen går numera i samma riktning som på bilmeckarsidan. Handlar numera mest om att förenkla rutiner så att kyltecknikern i görligaste mån befrias från behovet att tänka själv. Deras allra modärnaste digitala tryckmätare ställer t.o.m. diagnos och ger förslag på vilka komponenter som kan behöva bytas. Det hela landar i att kyltecknikern (utöver komponentbyteri), knappt ska behöva kunna mer än att vakuumsuga och fylla efter vikt. En GDS-are som inte disponerar proffsens utrustning, får kompensera med att vara mer intresserad och bättre påläst.

/Farsan.